Съдържание (брой 112/2019)

Четете в броя
 
Съдържание (брой 112/2019)
 
 
Коментари – нормативни промени
 
Последните промени в Наредба № Н-18 от 2006 г.
Юлия Калчева, данъчен консултант 
 
Промени в Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за 2019 г.
Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване
 
Дискусионно – Надвнесени авансови вноски до 2013 г.
 
Надвнесени авансови вноски за корпоративен данък до 2013 г., непоискани по реда на чл. 129 от ДОПК
Редакционен материал
 
Полезна информация – ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ
 
Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. Нови моменти и особености при нейното попълване.
Евгения Попова, данъчен експерт
 
Годишно изравняване на осигурителния доход за 2018 г. на самоосигуряващите се лица
Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване
 
Полезна информация – Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ
 
Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за 2018 г. Общи постановки - задължени лица, посочвани доходи.
Доц. Д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
 
Доходи, които не следва да се посочват в Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ
Доц. Д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
 
Доходи, подлежащи на деклариране в Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ
Доц. Д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
 
Казуси
 
НАРЕДБА Н-8. ЗСЧ. Счетоводна отчетност при ликвидация и начисляване и деклариране на възнаграждение на ликвидатор
Христо Досев, Димитър Бойчев
 
КСО. КТ. Осигуряване и трудови правоотношения с български работници командировани в Германия за срок, надхвърлящ 2 години
Михаил Илиев, Димитър Бойчев
 
ЗДДС. ЗКПО. Данъчни аспекти при правен спор за документално присвояване на имот
Александра Атанасова, адвокат
 
Казуси – Доходи с източник чужбина
 
СИДДО. ЗДДФЛ. Деклариране на доходи на български гражданин от ТД, придобити в България и Великобритания
Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
 
СИДДО. ЗДДФЛ. Деклариране в България на доход от трудово правоотношение във Великобритания
Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
 
СИДДО. ЗДДФЛ. Попълване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ при доход от трудов договор с източник Русия
Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
 
СИДДО. ЗДДФЛ. Възнаграждение по ДУК на гражданин на Турция
Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
 
СИДДО. ЗДДФЛ. Деклариране на доход от наем на недвижим имот в Австрия под облагаемия минимум
Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
 
Казуси – Приходи на ЮЛНЦ
 
ЗЮЛНЦ. ЗДДС. ЗКПО. ЗДДФЛ. Придобиване на дружествени дялове в ЕООД от ЮЛНЦ
Александра Атанасова, Людмила Мермерска
 
ЗКПО. Дарение на спортен клуб от свързано лице
Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
 
ЗКПО. Договор за рекламна услуга със спортен клуб
Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
 
Въпроси – отговори
 
Наредба № Н-18. Относно разносна търговия
Юлия Калчева, данъчен консултант
 
ЗДДС. Неотносимост на регистрация по ДДС в държава-членка на получател при определяне задължение за регистрация по ДДС на доставчик
Ганка Петрова, данъчен експерт
 
ЗДДС. Третиране на фактури от търговски представителства в трети страни към българското дружество
Ганка Петрова, данъчен експерт
 
ЗДДС. Документиране с протокол на получени освободени доставки от страна членка на ЕС
Ганка Петрова, данъчен експерт
 
ЗДДС. Приложима данъчна ставка върху възнаграждение по договор за съвместна дейност
Ганка Петрова, данъчен експерт
 
ЗДДС. Съставяне на протокол по чл. 117 за управленски разходи към чуждестранно дружество – майка
Ганка Петрова, данъчен експерт
 
ЗДДС. Плащане на наем от посолство по договор, сключен с физическо лице, дипломат
Ганка Петрова, данъчен експерт
 
ЗКПО. Третиране на акции и облигации в колективна инвестиционна схема
Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор 
 
ЗКПО. Признаване на разходи за данъчна амортизация и наем при сезонна дейност
Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
 
ЗДДФЛ. Неизплатени ренти от регистриран земеделски стопанин
Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
 
ЗДДФЛ. Третиране на предметни награди
Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
 
КСО. Попълване на колони 3 и 4 от таблици 1 и 2 към ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ
Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване
 
КСО. Дължими ли са осигурителни вноски при безвъзмезден ДУК
Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване
 
КСО. Осигурителни права за майчинство на българка, живуща в Норвегия
Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване
 
ЗЗО. Изравняване за здравни осигуровки за лице, безработно част от годината, реализиращо доходи от трудови правоотношения и наем
Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване
 
КТ. Възможност за сключване на трудов договор за управление и контрол на дружество
Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП
 
КТ. Възнаграждение на работници, наети по чл. 114 от КТ
Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

ЗОПБ. Плащания, общо надвишаващи 10 000 лв., по фактури, ненадвишаващи 10 000 лв. всяка
Александра Атанасова, адвокат
 
ЗСч. Счетоводна отчетност на консорциум
Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор 
 
ЗСч. Счетоводно третиране на придобиването на поземлен имот с къща
Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор
 
ЗСч. Отразяване на продадени материали в ОПР
Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор
 
Следващ брой
 
Следващ брой 

Назад към рубриката