Съдържание (123/2020)

Коментари

 

Последни изменения и допълнения в Закона за акцизите и данъчните складове

Мариянка Вълчанова, началник сектор в Агенция „Митници“, сектор «Проверки и ревизии», отдел „Акцизна дейност“ в ТД Тракийска

 

Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност в сила от 2020 г.

Моника Петрова, данъчен експерт

 

Промените в чл. 118 от Закона за данък върху добавената стойност

Юлия Калчева, данъчен консултант

 

Промените в Закона за корпоративното подоходно облагане относно данъчно облагане при напускане

Георги Стойков, данъчен консултант, EY - България

 

Новите разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане при хибридни несъответствия

Георги Стойков, данъчен консултант, EY - България

 

Промени в Закона за корпоративното подходно облагане, свързани с усъвършенствуване на действащото законодателство

Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица в сила от 01.01.2020 г.

Евгения Попова, данъчен експерт

 

Последните промени в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2020 г.

Златка, Мицова данъчен консултант

 

Прецизиране на обхвата на задължените лица за изготвяне на документация за трансферно ценообразуване в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Десислава Калудова, данъчен експерт

 

Задължителни вноски за 2020 година. Коментар за промените в законодателството.

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

Нова наредба за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

Промените в Закона за счетоводството, в сила от 01.01.2020 г.

Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор

 

Дискусионно -  чл. 69а, ал. 2 от ЗКПО

 

Относно счетоводното третиране на разходите за ремонт, изграждане или подобрение на елементи на техническа инфраструктура - публична държавна или публична общинска собствено

Георги Николов, д-р по икономика, д.е.с., регистриран одитор

 

ГДД чл. 92 по ЗКПО - 2019 г.

 

Промени в образеца на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за облагане с корпоративен данък за 2019 г.

Цветана Янкова, данъчен експерт

 

Попълване на ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2019 г. (ред по ред) с примери

Доц. д-р. Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

ГДД чл. 50 по ЗДДФЛ 2019 г. и предоставяне на информация

 

Нови моменти и особености при попълване и подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г.

Евгения Попова, данъчен експерт

 

Новите моменти при предоставяне на информация за изплатени доходи на физически лица през 2019 г.

Евгения Попова, данъчен експерт

 

Предоставяни документи, справки и декларации от предприятия - платци на доходи на физически лица съгласно ЗДДФЛ

Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

Актуално - МСФО 15, МСФО 16 и СС 17

 

Прилагане на МСФО 16 Лизинг и МСФО 15 Приходи от договори с клиенти по примера на често срещани казуси от практиката

доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с. и регистиран одитор

 

По въпроса за срока на лизинговия договор в МСФО 16

Георги Николов, д-р по икономика, д.е.с., регистриран одитор

 

Определяне на срока на договор за експлоатационен лизинг и счетоводно третиране на промените в него при прилагане на НСС

Георги Николов, д-р по икономика, д.е.с., регистриран одитор


Примери: ГДД по чл. 92 от ЗКПО

 

Пример: Третиране на разходи от отписване на вземания като несъбираеми и разходи от обезценка на вземане при нефинансови предприятия

 

Пример: Третиране по реда на ЗКПО на непризнати разходи от обезценка на вземане при нефинансовите предприятия

 

Пример: Задължения

 

Пример: Брак на дълготрайни активи

 

Пример: Липси и брак на материални запаси

 

Пример: Липси на дълготрайни активи

 

Пример: Разходи, представляващи доходи на местни физически лица

 

Пример: Регулиране на лихвени плащания единствено по реда на чл. 43 от ЗКПО

 

Пример: Определяне на размера на загубата за пренасяне

 

Пример: Данъчно третиране на дарение (финансиране, помощ), обвързано с амортизируем актив

 

Пример: Временно преустановяване на данъчна амортизация

 

Пример: Данъчно третиране на оперативен лизинг по МСФО 16

 

Пример: Данъчно третиране по реда на ЗКПО на дивиденти, разпределени под формата на активи от местно юридическо лице

 

Пример: Приходи от дивиденти, начислени от юридическо лице

 

Пример: Финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар

 

Пример: Резерв от последващи оценки на активи, които не са данъчно амортизируеми активи


Пример: Разходи във връзка с непризнат данъчен кредит по ЗДДС

 

Пример: Разходи във връзка с доначислен от приходните органи ДДС

 

Пример: Прис­пад­нат да­нъ­чен кре­дит за на­лич­ни ак­ти­ви при ре­гис­т­ра­ция или пов­тор­на ре­гис­т­ра­ция по ЗДДС

 

Пример:  Създаване на данъчен нематериален актив (сертифициране по ISO)

 

Следващ брой

 

Следващ брой

Назад към рубриката