Данъчно законодателство 2020. ГДД по чл. 92 от ЗКПО 2019.

Актуално - МСФО 15, МСФО 16 и СС 17


Прилагане на МСФО 16 Лизинг и МСФО 15 Приходи от договори с клиенти по примера на често срещани казуси от практиката

доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с. и регистиран одитор

 

Прилагането на новите стандарти МСФО 16 Лизинг (в сила от 01.01.2019 г.) и  МСФО 15 Приходи от договори с клиенти (в сила от 01.01.2018 г.)
поражда немалко затруднения на практика, тъй като е свързано с повече преценки и предположения в сравнение с предишните стандарти.

 

Целта на настоящия материал е да се  разгледат някои важни въпроси на практическото прилагането на двата стандарта въз основа на  по-често срещани казуси, с които се сблъскват немалко счетоводители.

По въпроса за срока на лизинговия договор в МСФО 16

Георги Николов, д-р по икономика, д.е.с., регистриран одитор

 

Почти в края годината (на 18.12.2019 г.) е публикувано едно твърде спорно, но много важно решение на Комитета по разяснения на МСФО (КРМСФО), което може да окаже съществено влияние върху отчитането на лизинговите договори по реда на МСФО 16 Лизинг още за 2019  г.

 

Целта на материала е да се анализира това решние,  доколкото то вече е факт и предприятията трябва да се съобразят с него още при годишното приключване за 2019 г.

Определяне на срока на договор за експлоатационен лизинг и счетоводно третиране на промените в него при прилагане на НСС

Георги Николов, д-р по икономика, д.е.с., регистриран одитор

 

Новите изисквания на СС 17 Лизинг за отчитане на линейна база на всички приходи и разходи (в т.ч. на стимулите) по договори за експлоатационен лизинг, пораждат редица въпроси във връзка с правилното определяне на срока на лизинга.

 

Целта на материала е да се разгледа счетоводното третиране при различни хипотези за промени в срока на договора.