Съдържание (125/2020)

Актуално - Автоматичен обмен

 

Оповестяване на трансгранични данъчни схеми - коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Иван Антонов, данъчен експерт

 

ДОПК. Подадено със закъснение уведомление по чл. 143ш

Иван Антонов, данъчен експерт

 

Актуално - Справката по чл. 73, ал. 6

 

Важни въпроси и отговори във връзка с попълване на информацията в Справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за 2019 г.

Евгения Попова, данъчен експерт

 

Особености при попълване на информация за изплатени доходи по трудови правоотношения от източник в чужбина в Справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ

Евгения Попова, данъчен експерт

 

Числови примери за попълване на Справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ

Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

ЗДДФЛ. Подаване на справката по чл. 73 ал. 6 от ЗДДФЛ за съдружник без възнаграждение

Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

 

               Актуално - МСФО 16, СС 17, ЗКПО

 

Някои особености на счетоводното и данъчно третиране на договорите за оперативен лизинг при прилагане на МСФО 16 Лизинг

Георги Николов, д-р по икономика, д.е.с., регистриран одитор

 

Актуално - тристранни операции и чл. 65а

 

ЗДДС. Въпрос. Две последователни доставки на стоки чрез използване на един транспорт

Ганка Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Тристранни операции и последователни сделки

Моника Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Тристранни операции и чл. 65а

Моника Петрова, данъчен експерт

 

Актуално - чл. 104 от ЗДДС

 

Прилагане разпоредбата на чл. 102, ал. 4 от ЗДДС, в случаите на авансово плащане

Моника Петрова, данъчен експерт

 

Наредба № Н-18

 

Последните промени в Наредба № Н-18 от 2006 г.

Юлия Калчева, данъчен консултант

 

Наредба № Н-18. Ползване на ФУ при разносна търговия

Юлия Калчева, данъчен консултант

 

Наредба № Н-18. Програма за фактуриране и СУПТО

Юлия Калчева, данъчен консултант

 

Наредба № Н-18. Фактури от кочан и СУПТО

Юлия Калчева, данъчен консултант

 

Наредба № Н-18. СУПТО при продажби на населението в малък обект

Юлия Калчева, данъчен консултант

 

Дискусионно – ЗОПБ

 

Относно промените в чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за ограничаване на плащанията в брой

Александра Атанасова, адвокат

 

Числови примери - трансфер на активи

 

Числови примери относно трансфер на активи и данъчно облагане при напускане

Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

Въпроси – отговори

 

ЗДДС. Монтаж на оборудване в страната, възложен от чуждестранно лице от ЕС

Ганка Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Изисквания за ВОД

Ганка Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Място на изпълнение при доставка на стока

Ганка Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Бонус за реализиран оборот

Ганка Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Право на ДК на сдружение с нестопанска цел за ползвани услуги

Ганка Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Документиране при разваляне на доставка с издаден протокол

Ганка Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Връщане на стока на производител от ЕС за преопаковане

Даниела Даракчиева, данъчен експерт

 

ЗДДС. Документиране на доставка с място на изпълнение в друга държава членка

Моника Петрова, данъчен експерт

 

ЗКПО. Формиране на данъчната печалба за изчисляване на преотстъпения данък по чл. 189б от ЗКПО

Кети Славова, данъчен експерт

 

ЗКПО. Прилагане на разпоредбите на чл. 43а, ал. 8 от ЗКПО

Кети Славова, данъчен експерт

 

ЗКПО. Третиране на приходи и разходи във връзка със суап споразумение за управление на валутен риск

Кети Славова, данъчен експерт

 

ЗКПО. Формиране на временни разлики по чл. 34, ал. 1 при портфейл необслужвани кредити

доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с. и регистриран одитор

 

ЗДДФЛ. Доходи на чуждестранни физически лица от продажба на вещи втора употреба

Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

КСО. Полагане на труд без трудово правоотношение без възнаграждение

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

КТ. Предизвестие и обезщетения при прилагане на чл. 138а

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 

ЗСч. Прихващане на загуби от минали години от предоставени вноски по чл. 134 от ТЗ

Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор

 

Следващ брой

 

Следващ брой

Назад към рубриката