Съдържание (175/2022)

Съдържание (175/2022)

 

 

 

Актуално - промени със ЗДБРБ

 

Отчитане на предоставяната от бензиностанциите отстъпка при зареждане на гориво от крайни потребители в размер на 25 стотинки на литър

Георги Николов, д-р по икономика, д.е.с., регистриран одитор

 

Промените при ползване на данъчните облекчения за деца, реализирани с изменението на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

Евгения Попова, данъчен експерт

 

Изменения и допълнение в Закона за данък върху добавената стойност и правилника за неговото прилагане, направени през месец юли 2022 г.

Моника Петрова, данъчен експерт

 

Последни изменения и допълнения в Закона за акцизите и данъчните складове (обн. ДВ. бр. 52 от 05.07.2022 г.)

Мариянка Вълчанова, началник отдел „Последващ контрол“, Териториална дирекция Митница Пловдив

 

Казуси

 

ЗДДС. ЗКПО. Бракуване на повредена стока при транспортиране от куриерска фирма

Даниела Даракчиева, Румяна Йорданова 

 

ЗДДС. Корекция по чл. 79 при бракуване на повредена пратка от куриерска фирма

Даниела Даракчиева, данъчен експерт

 

Въпроси - отговори

 

ЗДДС. Възникване на данъчното събитие за доставка на апартамент при три етапа на разплащане според нотариалния акт

Ганка Петрова, данъчен експерт


ЗДДС. Дата, от която започва да тече срокът за уведомяване по чл. 107, т. 4, б. „бб“, при открита процедура по ликвидация

Ганка Петрова, данъчен експерт


ЗДДС. Относно ВОП от регистрирано по чл. 97а лице

Ганка Петрова, данъчен експерт


ЗДДС. Получен от фирма наем от етажна собственост

Ганка Петрова, данъчен експерт


ЗДДС. Внос на стоки от Китай по пощата до 150 евро без митническа декларация

Ганка Петрова, данъчен експерт


ЗДДС. Продажба на стока на фирма от Англия, директно транспортирана до страна от ЕС

Даниела Даракчиева, данъчен експерт

 

ЗКПО. Данъчно третиране на разходи за озеленяване

Кети Славова, данъчен експерт

 

ЗДДФЛ. Деклариране възнаграждение на адвокат на основание чл. 38, ал. 2 във вр. с чл. 38, ал. 1 от ЗА

Александра Атанасова, адвокат

Следващ брой

 

Следващ брой