Съдържание (179/2022)

Съдържание (179/2022)

 

Актуално - ЗДДФЛ

 

Ползване на данъчните облекчения за деца при работодателите за придобитите през 2022 г. доходи по трудови правоотношения

Евгения Попова, данъчен експерт

Актуално - ЗКПО

 

Дивидент, авансов дивидент и скрито разпределение - разлики и проблеми

доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

ЗСч. Изтеглени пари от каса от собственик при очаквана бъдеща печалба

Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор 

 

Актуално - ЗДДС

 

ЗДДС. Относно задължителна регистрация при облагаем оборот за 12 месеца малко над 50 000 лв., достигнат през м. декември

Даниела Даракчиева, данъчен експерт

 

Дискусионно

 

ЗДДС. Еднократни корекции на упражнено право на данъчен кредит за дълготраен актив, който не е използван в дейността на лицето през част от периода за корекции

Моника Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Относно изграждането на фотоволтаични централи

Даниела Даракчиева, данъчен експерт

 

Полезна информация

 

Справка (таблица) с обхванатите данъчни спогодби и членовете на MLI, които ще се прилагат по отношение на тях

Иван Антонов, данъчен експерт

Съдебна практика - ЗКПО

 

Обзор на актуална съдебната практика по Закона за корпоративното подоходно облагане за 2022 г. – втора част

Румяна Йорданова, данъчен консултант

 

Казуси

 

ЗДДС. ЗДДФЛ. Прехвърляне на активи на ЗП, прилагащ чл. 29, ал. 1, т. 1 на ЗДДФЛ на ООД, в което е съдружник

Людмила Мермерска, Даниела Даракчиева

 

ЗДДС. ЗКПО. Третиране на услуги, предоставени във връзка с участие в изложение извън страната

Ганка Петрова, Десислава Канева

 

Въпроси - отговори

 

ЗДДС. Относно тристранна операция при стоки, транспортирани първоначално от Китай към държава членка

Ганка Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Определяне режим на доставка между две български дружества, като едното от тях е посредник при препродажба в трета страна

Ганка Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Третиране на услуги, свързани с международен транспорт

Ганка Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Отдаване под наем апартамент - съпружеска имуществена общност през AirBnB

Ганка Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Корекция при разминаване на данните за целите на ЗДДС с тези за Интрастат

Даниела Даракчиева, данъчен експерт

 

ЗДДС. Разликите при регистрация по ал. 1 и  по ал. 16 на чл. 156

Даниела Даракчиева, данъчен експерт

 

ЗДДС. Отчитане на доставка на стоки по специалния ред на облагане на маржа

Даниела Даракчиева, данъчен експерт

 

ЗКПО. Ваучери за храна на напуснали /новопостъпили работници и служители

Кети Славова, данъчен експерт


ЗКПО. Представяне на безплатна храна по Наредба № 11 и социални придобивки „поевтиняване на храна“

Кети Славова, данъчен експерт

 

ЗКПО. Дължимост на данък за 4-тото тримесечие при  спиране на хазартна дейност с игрални автомати и игрално казино от м. ноември

Кети Славова, данъчен експерт

 

ЗДДФЛ. Необлагаемите доходите по чл. 38, ал. 9 и Справката по чл. 73, ал. 1

Евгения Попова, данъчен експерт

 

ЗДДФЛ. Заплатен аванс за маркетингова услуга, като окончателното изпълнение е следваща година

доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

ЗАНН. Издаване на АУАН при пропуск за деклариране на предоставен заем в ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ

Александра Атанасова, адвокат

Следващ брой

 

Следващ брой