Съдържание (182/2023)

Съдържание (182/2023)

 

Дискусионно

 

Нулеви авансови вноски и авансов дивидент – съвместими ли са?

 доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

Актуално - МСФО 17

 

Примерни модели на счетоводно отчитане на застрахователните договори в съответствие с МСФО 17

Георги Стоянов,  дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор

 

Счетоводство - годишно приключване

 

Счетоводно и данъчно третиране на създаван от предприятието софтуер

Георги Николов, д-р по икономика, д.е.с., регистриран одитор

 

ЗСч. ЗКПО. Относно липса на понятието "праг на същественост" в СС 38 - Нематериални активи 

Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор 
 

ЗСч. ЗДДС. Относно биологични активи, отглеждани в трети страни и внос на добити ембриони

Христо Досев, Ганка Петрова

 

ЗСч. Отчетност на физически лица, регистрирани по ЗДДС

Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор

 

Данъчна практика - ЗКПО

 

Обзор на данъчна практика по Закона за корпоративното подоходно облагане (второ полугодие 2022 г.)

Румяна Йорданова, данъчен консултант

 

Казуси - ЗДДФЛ

 

ЗДДФЛ. ЗКПО. Относно данъчно третиране на еднолично адвокатско дружество

Кети Славова, Евгения Попова

 

ЗДДФЛ. ЗДДС. Относно имот в Гърция на физическо лице, отдаван под наем

Людмила Мермерска, Даниела Даракчиева

 

ЗДДФЛ. ЗСч. Относно документално доказана цена на придобиване при продажба на дял, придобит чрез апорт от ФЛ

Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор 

 

ЗДДФЛ. ГПК. Относно цена на придобиване при последваща продажба на имот, придобит от ФЛ по договор за даване вместо изпълнение или публична продан

Александра Атанасова, адвокат


ЗДДФЛ. ГПК. Относно включване на доход на особен представител в справката по чл. 73, ал. 1

Александра Атанасова, адвокат

Въпроси - отговори

 

ЗДДС. Относно разпоредбата на чл. 13, ал. 6 от ЗДДС

Ганка Петрова, данъчен експерт 


ЗДДС. Доставка на услуга с получател от Обединеното кралство от лице, регистрирано по чл. 97а

Ганка Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Относно начисляване на ДДС в КИ при разваляне на доставка, извършена преди регистрацията по ЗДДС

Ганка Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Регистрация на ФЛ по ЗДДС при продажба на недвижими имоти, придобити с договор за даване вместо изпълнение на заем

Ганка Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Относно субсидия от ко-продуцент на филм (физическо лице)
Даниела Даракчиева, данъчен експерт

 

ЗКПО. Разходи за ваучери за храна при командироване на наети лица

Кети Славова, данъчен експерт

 

ЗДДФЛ. Право на данъчни облекчения за украински граждани с временна закрила 

Евгения Попова, данъчен експерт  


ЗДДФЛ. Документиране на доход по граждански договор от самоосигуяващо се лице

Евгения Попова, данъчен експерт

 

Следващ брой

 

Следващ брой