Съдържание (187/2023)

Съдържание (187/2023)

 

Счетоводство - годишно приключване

 

Счетоводно третиране на инвестициите в злато

Георги Николов, д-р по икономика, д.е.с., регистриран одитор

 

Практика на СЕС - ЗДДС

 

Преглед на решение на СЕС относно кумулативното прилагане на чл. 185 и чл. 186 от ЗДДС при нарушение на чл. 118, ал. 1 от ЗДДС

Александра Атанасова, адвокат

 

Резюме и коментар по решение на СЕС относно корекция на ДК при бракуване или унищожаване на стоки

Даниела Даракчиева, данъчен експерт

 

Резюме и коментар по решение на СЕС относно освобождаване на доставките на услуги, тясно свързани със социалните грижи и социалното осигуряване

Даниела Даракчиева, данъчен експерт

 

Актуално - хотелско настаняване ФЛ

 

Актуална практиката на НАП относно прилагане на ЗДДС при предоставяне за ползване на недвижим имот чрез Аirbnb и Booking

Моника Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. ЗКПО. ЗДДФЛ. Относно имот ползван от ФЛ за настаняване на туристи и за живеене

Моника Петрова, данъчен експерт 

 

ЗДДС. Относно апорт на апартамент от ФЛ, последващо регистриран като туристически обект

Моника Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДФЛ. Относно определяне на ДЗЛ и облагане при хотелиерска дейност в имот в режим СИО

Евгения Попова, данъчен експерт


Наредба № Н-18. Относно задължение за издаване на фискален бон от ФЛ, извършващо хотелиерски услуги 

Юлия Калчева, данъчен консултант   

 

Дискусионно 

 

Относно размера на дневните командировъчните пари по реда на Наредбата за командировките в страната, който се третира като необлагаем доход

Александра Атанасова, адвокат

 

Съдебна практика  - ЗКПО

 

Обзор на актуална съдебната практика по Закона за корпоративното подоходно облагане – І част (м. януари - м. април 2023 г.)

Румяна Йорданова, данъчен консултант

 

Казуси

 

ЗДДС. ЗКПО. Относно фирмен автомобил, незаведен счетоводно, ползван от собственика само за лични нужди, последващо продаден

Людмила Мермерска, Даниела Даракчиева

 

Въпроси - отговори

 

ЗДДС. Относно дата на издаване на протокол за ВОП

Ганка Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Относно доставка стока на юридическо лице от трета страна, превозвана до негов клон в страна от ЕС

Ганка Петрова, данъчен експерт 


ЗДДС. Относно условията за третиране на доставка като дистанционна продажба на стоки, внасяни от трети страни 

Ганка Петрова, данъчен експерт 

     
ЗДДС. Относно включване на дължимите данъци и такси в данъчната основа на доставката на недвижим имот 

Ганка Петрова, данъчен експерт

  
ЗДДС. Относно формиране на облагаем оборот при доставки по чл. 42

Ганка Петрова, данъчен експерт 

 

ЗДДС. Относно услуга, получена от Фейсбук от лице, регистрирано по чл. 97а за извършване на услуги

Даниела Даракчиева, данъчен експерт

 

ЗКПО. Относно преотстъпване на данък при приходи само от субсидии за земя (оставена на угар) и ливади

Румяна Йорданова, данъчен консултант

 

ЗДДФЛ. Относно авансово облагане на доходи от наем в полза на ФЛ, осъществяващо дейност като търговец, без да е ЕТ

Евгения Попова, данъчен експерт

 

ЗДДФЛ. Относно облагане доходи от наем на недвижим имот, собственост на ЧФЛ

Евгения Попова, данъчен експерт

 

Следващ брой

 

Следващ брой