Съдържание (190/2023)

Съдържание (190/2023)

 

 

Промени в  законодателството

 

Кратък преглед на промените в Търговския закон

Александра Атанасова, адвокат

 

Актуално - СИДДО 


Относно възможните последици от едностранното частично спиране на някои разпоредби от Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане с Руската федерация

Иван Антонов, данъчен експерт

 

Счетоводство - годишно приключване

 

Някои често допускани грешки при счетоводното третиране на притежаваните криптовалути

Георги Николов, д-р по икономика, д.е.с., регистриран одитор

 

Дискусионно - ФЕЦ

 

ЗДДС. Относно предоставяне на срочно право на строеж на ФЕЦ от ФЛ срещу  фиксирана сума и  процент от приходите
Даниела Даракчиева, данъчен експерт

 

ЗДДФЛ. Относно предоставяне на срочно право на строеж на ФЕЦ от ФЛ срещу фиксирана сума и процент от приходите
Лорета Цветкова, данъчен експерт

 

Как учредяване на срочно право на строеж за изграждане на ФЕЦ се третира от гледна точка на Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за данъците върху доходите на физическите лица?
Редакционен материал

 

Какво трябва да знаем по Закона за акцизите и данъчните складове при изграждане фотоволтаична централа? 
Мариянка Вълчанова, началник на отдел „Последващ контрол“, Териториална дирекция Митница Пловдив


Данъчна  практика  -  ЗДДС, ЗКПО

 

Избрано от практиката на НАП по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Моника Петрова, данъчен експерт

 

Обзор на данъчна практика по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) (първо полугодие на 2023 г.) (продължение)

Румяна Йорданова, данъчен консултант

 

Полезна информация


На 30.09.2023 г. изтича срокът за подаване на искане за възстановяване на ДДС за покупки от други държави членки

Моника Петрова, данъчен експерт

 

Въпроси - отговори

 

ЗДДС. Относно режима ВОП по чл. 13, ал. 6

Ганка Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Относно прилагане на чл. 30, ал. 2 от закона

Ганка Петрова, данъчен експерт


ЗДДС. Относно покупка на стока от ЕС с превоз по река Дунав за Румъния транзит до Турция    

Даниела Даракчиева, данъчен експерт

 

ЗДДС. Относно прехвърляне на автомобил след изплащането му по договор за финансов лизинг на трето лице

Даниела Даракчиева, данъчен експерт


ЗДДС. Относно изискуемостта на данъка при авансово плащане за доставка на услуга от Google

Моника Петрова, данъчен експерт

 

ЗКПО. Относно признаване на разходи във връзка с наемане по ТД на ЧФЛ от трети държави

Кети Славова, данъчен експерт

 

ЗКПО. Относно предоставянето на ваучери за храна при командироване в рамките на предоставянето на услуги по чл. 121а КТ

доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

ЗКПО. Относно метода „освобождаване с прогресия“ и рестрикцията в чл. 44, ал. 1 от ЗКПО при продажба на финансови инструменти

доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

ЗДДФЛ. Относно посочване от основния работодател в Справката по чл. 73, ал. 6 на необлагаеми доходи по втори ТД

Евгения Попова, данъчен експерт
 

ЗДДФЛ. Относно корекция на Справката по чл. 73, ал. 6 при начисляване на допълнително възнаграждение, отнасящо се за предходната година

Евгения Попова, данъчен експерт


ЗДДФЛ. Относно деклариране на доходи от наем на недвижим имот в САЩ, придобит в режим на СИО

Евгения Попова, данъчен експерт

 

ТЗ. Относно датата за спиране на възнаграждението на ДУК, освободен с решение на ОС, оспорвано по съдебен ред

Александра Атанасова, адвокат

 

Следващ брой

 

Следващ брой