Съдържание (199/2024)

Съдържание (199/2024)

 

Законодателни промени

 

Наредба № Н-1 от 6 февруари 2024 г. за условията и реда за вписване на лицата в регистъра по чл. 9б от Закона за мерките срещу изпирането на пари (отнася ли се за лица, предоставящи счетоводни услуги и адвокати)

Александра Атанасова, адвокат

 

Счетоводство - годишно приключване

 

ЗСч. ЗДДС. ЗКПО. ЗДДФЛ. КСО. Относно третиране на карти Мултиспорт за персонала за сметка на работодателя

Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор 

   
ЗСч. ЗДДФЛ. Относно отчитане дял на починал съдружник 

Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор 

  
ЗСч. Относно придобиване на имоти за сметка на трето лице 

Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор 

     
ЗСч. Относно формиране цената на придобиване на стоки

Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор 

 

Актуално - Револют

 

ЗОПБ. Относно наличие на ограничения в чл. 3, ал. 1, т. 3 при изплащане на заплати чрез Revolut

Александра Атанасова, адвокат

 

Дискусионно -  чл. 42 от ЗКПО

 

ЗКПО. Относно начислени разходи за ваучери за храна по чл. 209 за м. декември, предоставени през м. януари

доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант


ЗКПО. Относно начислени разходи в полза на регистриран земеделски стопанин, облаган по реда на чл. 29а от ЗДДФЛ

доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

 Данъчна практика - ЗКПО 

 

Обзор на данъчна практика по Закона за корпоративното подоходно облагане - ІІ част (второ полугодие на 2023 г.) (продължение)

Румяна Йорданова, данъчен консултант

 

Съдебна практика - ЗДДС, ЗКПО 

 

Обзор на съдебната практика по въпроси, свързани с прилагането на чл. 80, ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност

Моника Петрова, данъчен експерт

 

Обзор на актуална съдебна практика по Закона за корпоративното подоходно облагане – ІІ част (м. септември - декември 2023 г.) (продължение)

Румяна Йорданова, данъчен консултант

 

Въпроси - отговори

 

ЗДДС. Относно третиране на скрап, получен в резултат на катастрофа на територията на България, продаден от дружество от ЕС на българско дружество

Ганка Петрова, данъчен експерт


ЗДДС. Относно две последователни доставки на стока, осъществени чрез използването на един транспорт

Ганка Петрова, данъчен експерт


ЗДДС. Относно получено финансиране по Методика за финансиране на аптеки

Ганка Петрова, данъчен експерт


ЗДДС. Относно водене на електронен регистър по чл. 159г от ЗДДС

Ганка Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Относно данъчните ставки при продажба на готова храна чрез ресторант и магазин    

Даниела Даракчиева, данъчен експерт


ЗДДС. Относно посредническа услуга по настаняване от швейцарска фирма

Даниела Даракчиева, данъчен експерт

 

ЗДДС. Относно договор за консигнация    

Моника Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Относно наличие на връзка между чл. 72 и чл. 182

Моника Петрова, данъчен експерт

 

ЗКПО. Относно разходи за дарение в полза на народно читалище

Кети Славова, данъчен експерт


ЗКПО. Преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 178 от ЗКПО

Кети Славова, данъчен експерт

 

ЗДДФЛ. Относно попълване на Приложение № 13 при продажба на лични вещи

Евгения Попова, данъчен експерт

 

Следващ брой

 

Следващ брой