Хранителна банка и одобрен икономически оператор

Въпроси-отговори


ЗДДС. Относно доставка на туристическа услуга в полза на дружество, регистрирано в Германия и в трета страна

ЗДДС. Относно износ в САЩ с отложено плащане като продажбата и плащането се поема от втора фирма

ЗДДС. Относно комплексна услуга от трета страна, свързана с монтаж на оборудване в България

ЗДДС. Относно прилагане на чл. 7 от ЗДДС при внос стоки от Китай

ЗДДС. Относно грешен VAT номер

ЗДДС. Относно третиране на далекосъобщителните услуги извън ЕС

ЗДДС. Относно продажба на пшеница на нерегистрирано лице

Наредба № Н-18. Относно онлайн магазин

ЗКПО. Относно отписване на несъбираеми вземания на ипотекарен солидарен длъжник

ЗКПО. Относно формиране на данъчната основа при смесено ползване на активи

ЗКПО. Относно отклонение от данъчно облагане

ЗДДФЛ. Относно обратно получаване на суми по групова застраховка „Живот“

ЗДДФЛ. Относно деклариране на заем от съпруг по чл. 50, ал. 1, т. 5 от ЗДДФЛ

СИДДО. Относно доходи от наем от къща за гости в Гърция

ДОПК. Относно възражение срещу указания за отстраняване на нередовности

ДОПК. Относно поправка на очевидна фактическа грешка в решение на Дирекция „ОДОП“

ЗСч. Относно третиране на вземане от ТБ „КТБ” АД

ЗСч. Относно акции в АД, заличавано към 31. 01. 2017 г. на основание на § 5г, ал. 4 от ПЗР на ЗТР

ЗСч. Относно третиране на покупка на апартамент с идеални части от УПИ

ЗСч. Относно заместване при финансов лизинг

КСО. Осигуряване на съдружник в ООД при преминаване на прага от 2600 лв. на друго основание

КТ. Относно извършване на дейност като съдружник без трудов договор на китайски гражданин

КТ. Относно посредническа дейност при наемане на моряци