ЗКПО. ЗДДФЛ. Предоставени подаръчни карти в зависимост от извършени покупки

Най-актуалното, винаги - TITA.BG


Избрано из рубрика  Казуси от  бр. 132 на е-сп. "Данъци ТИТА" 

 

Казус. Фирма – производител на строителни материали, възнамерява да предоставя подаръчни карти във връзка маркетингова кампания и с цел стимулиране на продажбите към крайни клиенти,

 

Картите ще се раздават на физически лица, които закупуват от дистрибутори на фирмата материали, т.е. покупките не се извършват директно от фирмата - производител. За целта участниците трябва да се регистрират в сайт, където да удостоверят покупката, и да приложат фактурите за закупените стоки, като срещу това ще получават точки. Тези точки се остойностяват по предварително оповестени правила. След постигане на определен брой точки за закупени материали  участниците ще имат право да получат парични бонуси. Реално бонусите  представляват отстъпка от продажната цена на строителните материали.

 

На определен период от време тези точки се остойностяват с цел лицата да имат право да ползват подаръчните си карти за покупки на същата стойност. Подаръчната карта ще бъде издадена от оператор, получил одобрение от министерството на финансите за отпечатване на ваучери за подаръци и бонуси.          

Картите са ограничени да се купува от определени магазини само на наши материали.

                     

В списанието е налице разяснение за предоставяне на подаръчни карти с цел стимулирана на продажбите от  2017 г. „Третиране по реда на ЗКПО и ЗДДФЛ на маркетингова кампания с раздаване на подаръчни карти на служителите на дистрибуторите“, но настоящият казус независимо от приликите е различен, а освен това в ЗДДФЛ има промени при третирането на наградите.

 

Въпрос:

 

Какво следва да бъде данъчното третиране на подаръчните карти предвид разпоредбите на ЗКПО и ЗДДФЛ?

 

 

Отговор: Румяна Йорданова, Даниела Петкова

 

Актуално към 01.09.2020 г.

 

1. Данъчно третиране по ЗКПО при предприятието-производител:

 

В търговската си практика (определение в § 13, т. 23 от допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите (ЗЗП) предприятията производители и търговци, организират и реализират различни по своята същност търговски инициативи (програми) за насърчаване на продажбите по видове и обем на продуктите, които произвеждат.

 

Целта е стоките да достигат до повече дистрибутори и крайни клиенти, като се задържат вече създадени клиенти и привличат нови. Всяка една такава програма има различна техника и правила за привличане и задържане на клиентите. Търговската инициатива, подлежи на публично оповестяване, т.е. информацията по подходящ начин предварително се известява на заинтересованите лица.

 

Доколкото става ясно от представената информация, избраният от дружеството подход за стимулиране на продажбите се свежда до регистриране в сайт на издадени от дистрибуторите (магазини) фактури и фискални бонове за закупени продукти на производителя, определяне на точки по предварително приети критерии, остойностяване на точките и предоставяне на парични средства на крайните клиенти, които са физически лица чрез така наречени подаръчни карти.

 

Паричните средства, които ще се предоставят по картите ще са на разположение на клиентите, но няма да могат да се теглят. Тези парични средства клиентите ще могат да използват за закупуване на продукти, произведени от дружеството от конкретно определени магазини.

 

Липсва информация относно детайлите в правилата на програмата, счетоводните операции, които се вземат, както и не е ясно как се документират взаимоотношенията между предприятието производител и крайните клиенти.

 

Поради липса на яснота възниква въпросът: как и дали на крайните клиенти се прави отстъпка от продажната цена на произвежданата продукция, така както е посочено от дружеството.

 

На практика предприятието-производител не прави търговска отстъпка на дистрибуторите и те от своя страна да предоставят отстъпка на крайните потребители. Дистрибуторите продават стоката без отстъпка, като към момента на покупката клиентите заплащат цялата стойност на стоките.

 

При така представеното съдържание на програмата, производителят ще формира намаление на счетоводния финансов резултат. Точките и остойностяването ще се определят от производителя на база на формулирани от него критерии, но пряко свързани и зависещи от издадените от дистрибуторите продажни фактури и фискални бонове.

 

Натрупаните парични средства в така наречените подаръчни карти ще се използват от крайните клиенти за закупуване на продукция на производителя.

 

Резултатът, който се постига чрез отстъпката, която се прави, е осигуряване на паричен ресурс в клиента след закупуване на продукти на производителя. Така всеки клиент може да върне паричните средства от подаръчната карта чрез нова покупка на стока на производителя.

 

Независимо от това каква продукция на производителя (различни асортименти) ще закупят крайните клиенти с паричните средства, при приемане на разбирането на дружеството-производител, че това е вид търговска отстъпка, следва да се разгледат нормите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) относно признаването на намалението на счетоводния финансов резултат в резултат на прилагане на програмата за стимулиране на продажбите.

 

В ЗКПО няма специални разпоредби, които да регулират търговската практика на предприятията при прилагане на маркетингови програми за отстъпки, целта на които е увеличаване на обема на продажбите, задържане и разширяване на броя на клиентите на предприятията, които ги организират.

 

При липсата на конкретни разпоредби, следва да се вземат под внимание общите изисквания на ЗКПО за признаване намалението на облагаемия финансов резултат, вследствие на взетите счетоводни записвания, отразяващи програмата за стимулиране на продажбите.

 

Преди всичко е необходимо да е налице ясна обоснованост, че:

 

  • програмата е във връзка с дейността, също така
  • следва да има документална обоснованост на стопанските операции.

Това означава, че страните, участващи в програмата, следва да осигурят отчетност, осигуряваща възможност за текущ и последващ контрол относно изясняване на характера на предоставяните по предварително организиран механизъм парични средства, а именно, че това са предоставени от дружеството-производител отстъпки на крайните клиентите.

 

Необходимо е да са приложени правилно изискванията на Закона за счетоводството (ЗСч), и приложимите счетоводни стандарти от страна на предприятието-производител.

 

При липса на документална обоснованост на разходите, нарушение на счетоводните изисквания, както и при неправилно отчитане на приходи ще са приложими нормите на ЗКПО в зависимост от конкретно установеното в хода на данъчно производство при проверка или ревизия, както следва:

 

  • чл. 77 (разходите, отчетени в нарушение на счетоводното законодателство, не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане) или
  • чл. 78 (при определяне на данъчния финансов резултат счетоводният финансов резултат се коригира със сумата на приходите, които е следвало да бъдат отчетени през текущата година съгласно изискванията на нормативен акт, но не са отчетени от данъчно задълженото лице).

По така представената информация дружеството-производител, предоставя отстъпки на несвързани лица. Както в тези случаи, така и при взаимоотношения със свързани лица, размерът на отстъпките следва да е в обичайните размери за подобни маркетингови програми в бранша, към който е относимо конкретното производство. В противен случай е възможно да е изпълнена хипотезата на отклонение от данъчно облагане – чл. 15 и чл. 16 от ЗКПО.

 

Освен горепосоченото и при липса на информация относно осчетоводяване на стопанските операции, свързани с прилаганата програма за насърчаване на продажбите, е необходимо да се обърне внимание, че в случай на формиране на разходи за задължения, ще е приложима нормата на чл. 38 от ЗКПО, съгласно която възниква данъчна временна разлика, като разходите за провизии за задължения не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане. Обратното проявление на временната разлика е регламентирана с текстовете на ал. 2 и ал. 3 на чл. 38 от закона.

 

2. Данъчно третиране по ЗДДФЛ:

 

От изложената фактическа обстановка става ясно, че предприятието, което произвежда строителни материали, ще предостави подаръчни карти на физически лица – крайни потребители.

 

Тези така наречените „подаръчни карти“ ще се предоставят във връзка с реализиране на маркетингова кампания за стимулиране на продажбите към крайните клиенти, които ще достигнат до предварително определени нива на покупки (достигане на определени точки за закупени материали), т.е. клиентите ще бъдат стимулирани да извършват повече покупки, при което ще получават бонуси.

 

В посочения казус: „Третиране по реда на ЗКПО и ЗДДФЛ на маркетингова кампания с раздаване на подаръчни карти на служителите на дистрибуторите"  предприятието предоставяше подаръчни карти на служителите на негов дистрибутор – юридическо лице, като предоставянето на тези карти беше обвързано с постигането на предварително определени резултати от персонала (удвояване на продажбите на определен продукт). Ето защо тези подаръчни карти (заредени с парични средства за извършване на плащане в различни търговски обекти) се третираха като награди на служителите, а не като подарък, и се облагаха като доходи от други източници по реда действащата към този момент разпоредба на чл. 35, т. 2 от ЗДДФЛ (отм.) (настояща разпоредба - чл. 38, ал. 14 от ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2019 г.).

 

В настоящия казус се стимулират физически лица – крайни потребители, като основният въпрос е дали предоставените от производителя бонуси се считат за техен доход. Преди да отговорим на този въпрос, трябва да се анализира същността на предоставения бонус.

 

В случая клиентите ще заплащат пълната цена на стоката, като срещу извършени и регистрирани в електронен сайт покупки ще получават точки като бонус. След остойностяване на точките, в подаръчната карта ще постъпват парични средства. Натрупаните по картата суми няма да могат да се теглят. С тях клиентите ще могат единствено да закупуват продукти, произведени от дружеството, от определени магазини.

 

От описания механизъм на предоставяне на паричните средства в картите може да се направи изводът, че дружеството ще представя бонуси под формата на намаление или отстъпка от цената на първоначално закупени продукти.

 

Това означава, че в така наречената подаръчна карта ще се генерират суми, представляващи отстъпка от стойността на вече закупени стоки, т.е. клиентите ще   получават бонуси, не под формата на подаръци, а под формата на стойностна/парична отстъпка от цената на закупеното количество продукти.

 

Отстъпката или намалението от продажната цена на стоката представлява търговска отстъпка.

 

Търговската отстъпка, поради достигане на оборот, може да се предоставя в парична сума, под формата на отстъпка от цената на стоката (какъвто е конкретният случай). Може да бъде предоставена и в натура - под формата на безплатна стока или услуга. Например при направени определен брой покупки клиентът може да получи безплатен продукт, т.е. клиентът получава по-голямо количество стока отколкото е заплатил.

 

По своята икономическа същност търговската отстъпка е елемент, който формира фактическата продажна цена на стоката, т.е. тя се явява ценообразуващ фактор. Решението за предоставяне или за непредоставяне на търговска отстъпка зависи изцяло от ценовата политиката на съответния търговец.

 

От гледна точка на ЗДДФЛ търговските отстъпки не са обект на данъчно третиране. Ето защо сумите, предоставени като търговска отстъпка, нямат характер на доход за клиентите. Обект на облагане по ЗДДФЛ могат да бъдат единтствено доходите на местните и чуждестранни физически лица.

 

В конкретния случай търговските отстъпки са насочени към определена група клиенти на дружеството. Това са редовни клиенти – физически лица, които получават парични отстъпки посредством клиентски карти или така наречените подаръчни карти.

 

Независимо дали търговските отстъпки се предоставят под формата на пари, стоки или услуги, както и независимо от механизма на тяхното предоставяне (възможно е клиентската карта автоматично да генерира отстъпка от покупната цена), тези отстъпки няма да бъдат обект на данъчно облагане по ЗДДФЛ и няма да се третират като доход за физическите лица – крайни клиенти.       

 

За абонати виж още от Румяна Йорданова от настоящия брой:

 

ЗДДС. ЗКПО. Третиране при нисък добив поради суша 

Даниела Даракчиева, Румяна Йорданова         

 

ЗКПО. Прилагане на чл. 189б, ал. 2, т. 8         

Румяна Йорданова, данъчен експерт

 


Вече по е-броя месечно:

 

„ДАНЪЦИ И СЧЕТОВOДСТВО“ 

(в началото на месеца)

 

„ТРУД И ОСИГУРОВКИ“ 

(в средата на месеца)

 

ПРОМО ЦЕНИ до 31.12.2020 

 

Абонирай се: ТУК