01.04.03. Осигурителен доход

2023 г.

 

КСО. Относно включване на авторски възнаграждения при определяне на окончателния осигурителен доход

 

Изтича срокът за годишно изравняване на осигурителния доход по отношение на част от самоосигуряващите се лица

 

ЗЗО. Относно прилагане на чл. 40, ал. 5 от ЗЗО при доходи от наем и продажба на имущество при започване на работа на ТД през годината

 

КСО. ЗДДФЛ. Относно получена финансова подкрепа от Министерство на културата за подпомагане на творчески проекти

 

КСО. Относно попълване на Таблица 1 при спиране на осигуряване за ДОО през 4-то тримесечие поради пенсиониране

 

Изтича срокът за годишно изравняване на осигурителния доход по отношение на част от самоосигуряващите се лица

 

ЗЗО. Относно определяне на здравни осигуровки по ТД при подадено заявление за пенсиониране преди подписването му и дейност като СОЛ

 

Изравняване на осигурителния доход при подаване на нова данъчна декларация до 30 септември

 

2022 г.

 

Годишно изравняване на осигурителния доход за 2021 г. на самоосигуряващите се лица

 

КСО. Декларация образец № 5 при очаквана промяна в минималния осигурителен доход през м. април

 

КСО. Възстановяване на надвнесени осигуровки от самоосигуряващо се лице

 

КСО. Попълване на Таблица 2 при лице самоосигуряващо се през част от годината, а през друга част - по чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО

 

Изтича срокът за годишно изравняване на осигурителния доход по отношение на част от самоосигуряващите се лица

 

33О. Таблица 2 при доходи от продажба на картини и граждански договори при здравни вноски по чл. 40, ал. 5

 

ЗЗО. Попълване на Таблица 2 при продажба на апартамент от безработно лице  

 

ЗЗО. Таблица 2 при доходи от граждански договор и авторски възнаграждения при здравни вноски по чл. 40, ал. 5

 

Изтича срокът за годишно изравняване на осигурителния доход по отношение на част от самоосигуряващите се лица

 

КСО. Осигурителни вноски на СОЛ, осигурен на максимума по ТД, при болничен

 

Изравняване на осигурителния доход при подаване на нова данъчна декларация до 30 септември

 

ЗЗО. Здравно осигуряване на ЕТ-пенсионер, получил доходи по граждански договор

 

КСО. Определяне на окончателния осигурителен доход на ЕТ - регистриран ЗС, извършващ и търговия

 

2021 г.

 

Годишно изравняване на осигурителния доход за 2020 г. на самоосигуряващите се лица

 

Добавката от 50 лв. на пенсионер поради COVID-19 и определяне на осигурителните вноски

 

Връзка на избраните авансови осигурителни вноски с реалните доходи от трудова дейност

 

Годишно изравняване и авансови вноски

 

Изравняване на осигурителния доход на лице с предприятие на ЕТ, формирал отрицателен ДФР и доходи от наем

 

Таблица 1 и 2 при доходи на самоосигуряващо се лице по КСО, осигурявано и по ДУК, пенсионирано в края на годината

 

Таблица 1 и 2 при доходи на самоосигуряващо се лице по КСО и здравно осигуряване по чл. 40, ал. 5 от ЗЗО при доходи от наем

 

Изравняване на здравни осигуровки по чл. 40, ал. 5 от ЗЗО на лице с доходи от наем, пенсионирано през 2020 г.

 

Помощи на личните лекари - COVID-19

 

Осигуряване и облагане на собственик на ЕООД, получил възнаграждение за 2020 г. като годишен бонус м. декември

 

Получаване единствено на доходи по граждански договор под минималния осигурителен праг


Здравноосигурителни вноски при парично обезщетение по чл. 50а, ал. 1, т. 2 от КСО

 

Изравняване на осигурителния доход при подаване на нова данъчна декларация до 30 септември

КСО. Окончателен размер на месечния осигурителен доход по Таблица 1 и преизчисляване на обезщетение при бременност и раждане

 

КСО. Годишно изравняване на осигурителния доход на ЕТ при доходи от различни източници

 

КСО. Корекция на Таблици № 1 и № 2 за определяне на окончателния размер на осигурителния доход за 2020 г.


2020 г.

 

Осигуряване по два ТД и като самоосигуряващо се лице при месеци с доход над минималния

 

Изравняване на осигурителния доход при подаване на нова данъчна декларация до 30 септември

 

Получени субсидии от регистриран земеделски производител

 

Договор на физическо лице с агенция към ЕК

 

Годишно изравняване на здравноосигурителни вноски на самоосигуряващо се лице - пенсионер

 

Изравняване на осигурителен доход при търговия на FOREX пазар

 

Изравняване на осигурителния доход от самоосигуряващо се лице при дейности на различни основания

 

Годишно изравняване на осигурителния доход за 2019 г. на самоосигуряващите се лица

 

Липса на възнаграждение за личен труд и попълване Таблица 1 и 2

 

Годишно изравняване на осигурителния доход при получен наем от съдружник в ООД

 

2019 г.

 

Попълване на Таблица 1 и 2 при самоосигуряващо се лице, придобило право на пенсия през 2018 г.


Попълване на Таблица 1 при самоосигуряващо се лице - пенсионер по болест за м. януари - ноември 2018 г.

 

Необложени от застрахователя, изплатени суми по застраховки “Живот“, за които е ползвано данъчно облекчение

 

Получаване на дивидент при обезщетение от НОИ за отглеждане на дете

 

Здравно осигуряване при работещ пенсионер - собственик в две ТД

 

Годишно изравняване на здравни осигуровки

 

Годишно изравняване на доход от наем

 

Годишно изравняване на осигурителния доход за 2018 г. на самоосигуряващите се лица

 

Попълване на колони 3 и 4 от Таблици 1 и 2 към ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ

 

Изравняване за здравни осигуровки за лице, безработно част от годината, реализиращо доходи от ТД и наем

 

2018 г.

 

Годишно изравняване на осигурителния доход за 2017 г. на самоосигуряващите се лица

 

Здравноосигурителни вноски при бременност и раждане

 

Годишно изравняване на здравни осигуровки при доходи от наем в България при здравно осигуряване в Германия

 

Годишно изравняване на осигурителния доход

 

Текущо осигуряване на самоосигуряващо се лице, получаващо и доходи от изборна длъжност

Годишен осигурителен доход при авансово осигуряване върху по–висок доход

 

2017 г.

 

Попълване на таблица № 2 от СОЛ, работил и по граждански договор

 

Относно попълване на Таблица 1 и Таблица 2 при работа само през отделени месеци на 2016 г.

 

Два казуса относно третиране по реда на ЗДДФЛ и КСО на субсидии, получени от земеделски стопани през 2016 и 2017 г.

 

Осигуряване на собственик на ЕООД за дейността му като физическо лице, извършващо продажби чрез Интернет

 

Облагане и осигуряване на физическо лице с регистрация като ЕТ по БУЛСТАТ и регистрация като ЗП с ЕГН

 

2016 г.

 

Авансово дължими вноски от самоосигуряващите се лица за 2016 г.

 

Годишно изравняване на осигурителния доход за 2015 г. на самоосигуряващите се лица

 

Относно попълване на Таблица 1 и 2 от пенсионер – ЕТ при наличие на прокурист

 

Относно авансови осигурителни вноски на ЕТ, извършващ дейност като земеделски производител

 

2015 г.

 

Относно определяне на осигурителен доход на регистриран земеделски производител


2013 г.

 

Осигуряване на съдружник/собственик в ООД/ЕООД при получаване на доходи, свързани с положен личен труд за минали години