11.04. Разходи, доходи на местни физически лица (чл. 42)

2024 г.

 

Пример: Разходи, представляващи доходи на местни физически лица

 

ЗКПО. Относно начислени разходи за ваучери за храна по чл. 209 за м. декември, предоставени през м. януари


ЗКПО. Относно начислени разходи в полза на регистриран земеделски стопанин, облаган по реда на чл. 29а от ЗДДФЛ

 

2023 г.

 

ЗКПО. Прилагане на чл. 42 от ЗКПО при доходи от рента на местни физически лица

 

2020 г.

 

 ЗКПО. Прилагане на разпоредбата на чл. 42 от ЗКПО спрямо земеделските производители

 

2018 г.

 

ЗКПО. Прилагане на чл. 42 от ЗКПО при неизплатени премии, но внесени данък и осигуровки

 

2017 г.

 

ЗКПО. Заем между физическо лице и юридическо лице с уговорена лихва без краен срок

 

2015 г.

 

Данъчна практика относно третиране по реда на ЗКПО и ЗДДФЛ на апортирана дължима лихва в дялов капитал

 

2014 г.

 

ЗКПО. Относно прилагане на чл. 42 от ЗКПО

 

2012 г.

 

ЗКПО. Третиране на начислени, но неизплатени към 31.12. командировъчни пари в полза на  персонала (От 2014 г. обезщетенията, дължими по нормативен акт, каквито са и командировъчните пари, не се регулират по реда на чл. 42).

 

2010 г.

 

ЗКПО. Относно третиране на неизплатено възнаграждение на управител

 

ЗКПО. Третиране по реда на чл. 42 от  ЗКПО на неизплатен доход на лице свободна професия, документирало начисления доход с данъчна фактура

 

Разширяване на обхвата на понятието „трудово правоотношение” за целите на ЗДДФЛ и кореспонденцията му с разпоредбите на ЗКПО

 

Данъчно третиране по реда на ЗКПО на обезщетенията, дължими по Кодекса на труда, при преждевременно прекратяване на трудово правоотношение (От 2014 г. обезщетенията, дължими по нормативен акт не се регулират по реда на чл. 42).