25.02. Преотстъпване по чл. 189б

2023 г.

 

ЗКПО. Относно преотстъпване на данък при приходи само от субсидии за земя (оставена на угар) и ливади

 

2022 г.

 

ЗКПО. Инвестиране на преотстъпен корпоративен данък по реда на чл. 189б от ЗКПО

 

ЗКПО. Преотстъпване на данък по чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ при условията на чл. 189б

 

2021 г.


ЗКПО.  Изпълнение на изискването по чл. 189б, ал. 2, т. 1 от ЗКПО при придобиване на земеделска техника по договор за финансов лизинг

ЗКПО. Изпълнение на условията по чл. 167, ал. 1 при преотстъпване на данък по чл. 189б

ЗКПО. Инвестиране на преотстъпен корпоративен данък по чл. 189б от ЗКПО

 

ЗКПО. Определяне на едно предприятие като „голямо предприятие“ във връзка с чл. 182, ал. 5, т. 2 от ЗКПО и § 1, т. 74 от ДР на същия закон 

2020 г.


ЗКПО. Формиране на данъчната печалба за изчисляване на преотстъпения данък по чл. 189б от ЗКПО

ЗКПО. Прилагане на чл. 189б от ЗКПО от дружество, встъпило в правата и задълженията по договор за лизинг на земеделска техника

ЗКПО. Прилагане на чл. 189б при договори за финансов лизинг (От 2021 г. данъчната практика относна третиране на момента на придобиване е променена.)


ЗКПО. Прилагане на чл. 189б, ал. 2, т. 8       

ЗКПО. Срок на притежаване на закупен актив, финансиран с преотстъпения данък по реда на чл. 189б

2019 г.

 

ЗКПО. Терминът „непреработена растителна продукция“ за целите на преотстъпване на корпоративен данък на земеделски стопани

ЗКПО. Инвестиране в нови сгради като условие за преотстъпване на корпоративен данък на земеделски стопани

2018 г.


ЗКПО. Обхват на понятието „земеделска техника“ за целите на чл. 189б

Дело С-481/17 на СЕС относно прилагане на чл. 167 и чл. 189б ЗКПО

Преотстъпване на данък – акценти от практиката

ЗКПО. Активи, в които може да се инвестира преотстъпен на данък по чл. 189б

2017 г.


Счетоводно отчитане и прилагане на чл. 189б от ЗКПО при субсидии, получени от земеделски стопанин

2016 г.


ЗКПО. Относно прилагане на чл. 182, ал. 2 от ЗКПО при преработка и реализация на селскостопански продукти

ЗКПО. Относно преотстъпване на данък по реда на чл. 189б от ЗКПО

Преотстъпване на данък на земеделски производители и в случаи на регионална помощ (Данъчна практика)

2015 г.


ЗКПО. Относно понятието "настояща стойност на активите" за целите на чл. 189б от ЗКПО

ЗКПО. Относно изискването на чл. 189б, ал. 2, т. 1 активите да са „придобити” (От 2021 г. данъчната практика относна третиране на момента на придобиване е променена.)


Данъчна практика относно тълкуване на понятието „подлежащи на принудително изпълнение публични задължения“ за целите на ЗКПО

2013 г.


Данъчна практика относно данъчното облекчение за земеделски производители по реда на чл. 189б от ЗКПО