Съдържание (брой 98/2018)

Коментари
 
Косвени данъци
 
Моника Петрова, данъчен експерт
Мариянка Вълчанова, началник отдел «Последващ контрол», Агенция «Митници» - Пловдив
 
Мариянка Вълчанова, началник отдел «Последващ контрол», Агенция «Митници» - Пловдив
 
Преки данъци
 
Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
 
Евгения Попова, данъчен експерт
 
Златка Мицова, данъчен консултант
 
Александра Атанасова адвокат
 
Трудово и осигурително право
 
Димитър Бойчев, експерт по социално и здравно осигуряване
 
Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП 
 
Търговско право
 
Александра Атанасова адвокат
 
Счетоводство
 
доц. д-р   Бойка Брезоева, д.е.с., регистриран одитор
 
ГДД по чл. 92 от ЗКПО
 
Цветана Янкова, данъчен експерт
 
Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
 
Дискусионно – непризнат ДК при ревизия
Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор
 
Актуално - криптовалута
 
доц. д-р   Бойка Брезоева, д.е.с., регистриран одитор 

Казуси
Даниела Даракчиева, Христо Досев, Златка Мицова
 
Михаил Илиев, Димитър Бойчев Людмила Мермерска
 
Михаил Илиев, Людмила Мермерска
 
Въпроси - отговори
 
Ганка Петрова, данъчен експерт
 
Ганка Петрова, данъчен експерт
 
Ганка Петрова, данъчен експерт
 
Ганка Петрова, данъчен експерт
 
Даниела Даракчиева, данъчен експерт
 
Даниела Даракчиева, данъчен експерт
 
Даниела Даракчиева, данъчен експерт
 
Даниела Даракчиева, данъчен експерт
 
Моника Петрова, данъчен експерт

Румяна Йорданова, данъчен експерт
Румяна Йорданова, данъчен експерт
 
Александра Атанасова, адвокат
 
Александра Атанасова, адвокат
Димитър Бойчев, експерт по социално и здравно осигуряване
 
Димитър Бойчев, експерт по социално и здравно осигуряване
 
Димитър Бойчев, експерт по социално и здравно осигуряване
Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор
 
Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор
 
Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор
 
Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор
Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП
Александра Атанасова, адвокат
 
Александра Атанасова, адвокат
 
Примери: ГДД по чл. 92 от ЗКПО 
 

Пример: Третиране по реда на ЗКПО на непризнати разходи от обезценка на вземане при нефинансовите предприятия

Пример: Задължения

Пример: Брак на дълготрайни активи

Пример: Липси и брак на материални запаси


Пример: Липси на дълготрайни активи

Пример: Разходи, представляващи доходи на местни физически лица

Пример: Регулиране на лихвени плащания по реда на чл. 43 от ЗКПО


Пример: Определяне на размера на загубата за пренасяне

Пример: Данъчно третиране на дарение (финансиране, помощ), обвързано с амортизируем актив
 
 
 
 
Пример: Финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар

Пример: Резерв от последващи оценки на активи, които не са данъчно амортизируеми активи

Пример: Разходи във връзка с непризнат данъчен кредит по ЗДДС

Пример: Разходи във връзка с доначислен от приходните органи ДДС

Пример: Приспаднат данъчен кредит за налични активи при регистрация или повторна регистрация по ЗДДС

Пример: Създаване на данъчен нематериален актив (сертифициране по ISO)