Данъци 2018

Промени в Закона за данък върху добавената стойност
 
 
Моника Петрова, данъчен експерт
 
 
В края на 2017 г. бяха направени промени в ЗДДС:
 
-        със Закон за изменение и допълнение на Данъчно осигурителния процесуален кодекс (ЗИДДОПК ), обнародван в ДВ, бр. 92 от 17.11.2017 г. (§14 от Преходните и заключителни разпоредби на закона) и
-        със Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИДЗДДС), обнародван в ДВ, бр. 97 от 05.12.2017 г.
 
Промените, въведени с посочените два закона влизат в сила от 01. 01. 2018 г., с някои изключения, като за някои от промените е предвидено да влязат в сила на по-късен, а за други на по-ранен етап.
 
Целта на материала е да се разгледат направените промени.
Последни изменения и допълнения в Закона за акцизите и данъчните складове
 
 
Мариянка Вълчанова, началник отдел «Последващ контрол», Агенция «Митници» - Пловдив
 

Законът за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) е изменен с:
-   § 11 от ПЗР на ЗИД на ДОПК в ДВ, бр. 92 от 17. 11. 2017 г. и с
-   § 41 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС в ДВ, бр. 97 от 05. 12. 2017 г.,
в сила от 01. 01. 2018 г.
 
Целта на материала е да се анализират приетите изменения.
Последни промени в Наредба № H-1 от 28. 01. 2014 г. и Наредба № Н-7 от 19. 09. 2016 г.
 
 
Мариянка Вълчанова, началник отдел «Последващ контрол», Агенция «Митници» - Пловдив
 
 
В ДВ, бр. 104 от 29. 12. 2017 г. бяха публикувани две наредби за изменение и допълнение, изготвени в съответствие с разпоредбата на чл.103в от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), съгласно която се разширява обхвата на лицата, подлежащи на контрол съгласно акцизното законодателство, а именно:свързанис с разпоредбата на чл.103в от ЗАДС:

- Наредба № H-1 за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки (Наредба № H-1) и
- Наредба № Н-7 за определяне на ред, начин и формат за изпращане на данните от средствата за измерване и контрол по чл. 103а, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) (Наредба № Н-7), публикувани.

Цела на материала е да се анализрат промените, направени в посочените наредби.
Промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от 01. 01. 2018 г.
 
 
Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
 
 
Целта на материала е да се разгледат промените в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), които трябва да имаме предвид през 2018 г.
 
Търси се отговор и на въпроси, възникнали в практиката, породени от отпадане на задължението за подаване на годишна данъчна декларация на данъчно задължените лица, които през данъчния период не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството.
Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2018 г.
 
 
Евгения Попова, данъчен експерт
 
 
Последните промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица бяха реализирани с § 45 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност и бяха обнародвани в Държавен вестник, брой 97 от 05. 12. 2017 г.
 
Целта на материала е да са разгледат направените промени.
Промените в Закона за местните данъци и такси след 1 януари 2018 г.
 
 
Златка Мицова, данъчен консултант
 
 
В края на 2017 г. измененията и допълненията в Закона за местните данъци и такси бяха извършени с шест различни нормативни акта. Целта на материал е да се систематизират и пояснят направените  промени.
Промени на Данъчно – осигурителния процесуален кодекс
 
 
Александра Атанасова, адвокат
 
 
Промените на Данъчно – осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), приети със Закона за изменение и допълнение (ЗИД на ДОПК), обнародван в ДВ. бр. 63 от 04. 08. 2017 г. бяха разгледани подробно в материала: „Закон за изменение и допълнение на ДОПК - промени, свързани с усъвършенстване и допълване на съществуващи разпоредби на законаот бр. 94 на списанието.
 
След месец август 2017 г. до края на годината последваха още няколко промени, на ДОПК, обнародвани в четири нормативни акта.
 
Целта на материала е да се направи обзор на тези последни промени.
Задължителни вноски за 2018 г. Коментар на промените в законодателството.
 
 
Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване
 
 
В сила от началото на 2018 г. са извършени ежегодните изменения и допълнения в законодателството, свързано със задължителните вноски. Целта на материала е да се разгледат направените промени.
Коментар на промените, въведение със Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда, обн. ДВ, бр. 102 от 2017 г.
 
 
Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП
 
 
На 13 декември 2017 г. Народното събрание прие Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда, обн., ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22. 12. 2017 г., с изключение на § 2, т. 2 и § 6, т. 3, 4 и 5, в сила от 31 март 2018 г. С него се правят промени в още четири закона - Гражданския процесуален кодекс, Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, Търговския закон и Закона за обществените поръчки.
 
Предмет на настоящото изложение са промените, направени в Кодекса на труда и Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, като за пълнота са обсъдени някои от промените в другите закони.
Прехвърляне на дружествени дялове след промените на чл. 129 от ТЗ, влезли в сила през 2017 г.
 
 
Александра Атанасова, адвокат
 
 
От 22. 12. 2017 г. продажбата на предприятие по чл. 15 от Търговския закон (ТЗ) и прехвърлянето на дялове по чл. 129 от ТЗ се извършва, ако дружеството няма неизплатени изискуеми трудови възнаграждения, обезщетения, задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите, включително на работниците и служителите, с които трудовите правоотношения са прекратени три години преди прехвърлителната сделка с дружествените дялове или предприятието.
 
Целта на материала е да се разгледат практическите аспекти на процедурата на прехвърляне на дялове при наличие на това ново условие.
Новият международен стандарт за приходите МСФО 15 Приходи от договори с клиенти
 
 
доц. д-р   Бойка Брезоева, д.е.с., регистриран одитор
 
 
От 01. 01. 2018 г. влиза в сила новият счетоводен стандарт МСФО 15  Приходи от договори с клиенти. Той отменя:
-        МСС 11 Договори за строителство,
-        МСС 18 Приходи и 4 свързани разяснения: КРМСФО 13 Програми за лоялност на клиентите, КРМСФО 15 Споразумения за строителство на недвижим имот,  КРМСФО 18 Прехвърляне на активи от клиенти  и ПКР – 31 Приход -  Бартерни сделки, включващи рекламни услуги.
 
Целта на материала е да се разгледат основните изисквания на МСФО 15 на базата на сравнителен анализ с отменените МСС 18 и МСС 11.  Материалът е илюстриран с примери.