20. Деклариране и внасяне на корпоративен данък (чл. 92 - 93)

2024 г.

 

Промени в образеца на годишната данъчна декларация за корпоративния данък за 2023 г.

 

Попълване на ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2023 г. (ред по ред) с примери 

 

2023 г.

 

ЗСч. ЗКПО. Сдружение на собствениците на сграда в режим на етажна собственост – задължение за счетоводно отчитане и за подаване на ГДД

 

Промени в образеца на годишната данъчна декларация за корпоративния данък за 2022 г.

 

2022 г.

 

Промени в образеца на годишната данъчна декларация за корпоративния данък за 2021 г.

 

ЗКПО. Подаване на данъчни декларации по ЗКПО при преобразуване чрез вливане

 

ЗДДС. ЗКПО. ЗДДФЛ. ДОПК. Задължения на счетоводна фирма при починал собственик на ЕТ и ЕООД и отказ от наследство

 

2021 г.


Промени в образеца на годишната данъчна декларация за корпоративния данък за 2020 г.

2020 г.


Промени в образеца на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за облагане с корпоративен данък за 2019 г.

ЗСч. Задължения пред НСИ, НАП и ТР през 2020 г. на фирма без дейност от 2019 г.

2019 г.


Промени в образеца на годишната данъчна декларация за облагане с корпоративен данък 2018 г.

ЗКПО. Посочване на вноска по чл. 134 от ТЗ в част VI на ГДД по чл. 92

ЗКПО. Отписване на вземане към офшорна компания и данък дивидент

ЗКПО. Ползване на счетоводни услуги за съставяне на ГФО при липса на дейност и задължение за подаване на ГДД по чл. 92

ЗКПО. СИДДО. Ползване на данъчен кредит при предоставяне на право на ползване на софтуер на грузинско дружество

ЗКПО. Коригиране на кода на икономическа дейност при попълване в ГДД по чл. 92 на неточен код

ЗДДС. ЗКПО. Определяне на място на изпълнение на доставка на услуга за Македония и данък при източника

ЗКПО.  Данъчното третиране по ЗКПО на клон на чуждестранно лице в България

СИДДО. Облагане в Индия на доходи на българско дружество от източник в Индия и приложение на метод за избягване на двойното данъчно облагане

2018 г.


Промени в образеца на годишната данъчна декларация за облагане с корпоративен данък за 2017 г.

ЗКПО. Деклариране в ГДД по чл. 92 от ЗКПО на заем, предоставен на ЕООД от собственика му

ЗКПО. Подаване на ГДД и ГОД за 2017 г. при ликвидация (Дискусионно) (От 01.01.2019 г. в механизма на деклариране и внасяне на корпоративен данък при ликвидация има промяна.)

ЗКПО. Задължение за подаване на декларации при ликвидация на ТД, неизвършвало стопанска дейност (Дискусионно).  (От 01.01.2019 г. в механизма на деклариране и внасяне на корпоративен данък при ликвидация има промяна.)

ЗКПО. Подаване на декларация при прекратяване на ДЗЗД, неизвършвало стопанска дейност (Дискусионно) (От 01.01.2019 г. в механизма на деклариране и внасяне на корпоративен данък при при прекратяване на ДЗЗД има промяна.)


ЗСч. ЗКПО. Прилагане на § 1, т. 30 от ДР на ЗСч и чл. 92, ал. 4 от ЗКПО

2017 г.


Промени в образеца на годишната данъчна декларация за облагане с корпоративен данък за 2016 г.

Относно третиране по реда на ЗДДС и ЗКПО на отдаване по наем на недвижими имоти в Гърция

Съставител на ГФО и деклариране в ГДД по чл. 92 от ЗКПО (Данъчна практика)

Подаване на коригираща годишна декларация (Данъчна практика)

За писмото на НАП относно касовите наличности – да подадем ли коригираща декларация? (Дискусионно)

Подаване на ГДД по чл. 92 от ЗКПО при служебно заличено ЕООД, непререгистрирано в Търговски регистър (Дискусионно)

Подаване на деклараци по ЗКПО за 2017 г. от ТД, заличени към 31.01. 2017 г. съгласно § 5г, ал. 4 от ПЗР на ЗТР  (Дискусионно)

2016 г.


Промени в образеца на годишната данъчна декларация за облагане с корпоративен данък за 2015 г.

ЗКПО. Третиране на взаимоотношения с офшорни фирми 

 

ЗКПО. Деклариране възнаграждения на съдружник в Част VI на ГДД по чл. 92 от ЗКПО

2015 г.


ЗКПО. Относно деклариране на дивиденти и парични взаимоотношения между клон и централа в Част VІ на ГДД по чл. 92 от ЗКПО

ЗКПО. Относно новия образец на ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2014 г.

Най-често задавани въпроси относно попълване на Част VІ – „Деклариране на взаимоотношения със свързани лица„

2014 г.


Отписване от гледна точка на ЗКПО на задължения към доставчици при ликвидация на дружество (От 01.01. 2019 г.  годишна данъчна декларация се подава, когато за данъчния период, през който не е осъществявана дейност по смисъла на ЗСч възникне задължение за корпоративен данък или данък върху разходите.)

 

2011 г.


Данъчна практика относно приспадане на надвнесен корпоративен данък (От 01.01.2013 г. механизмът на приспадане на надвнесен корпоративен данък е променен.)

2010 г.
ЗКПО. Образец на декларация и ГОД при ООД, което  няма приходи и разходи, но е закупило земя

ЗКПО. Ред за приспадане на надвнесен корпоративен данък, предвиден в ЗКПО  (От 01.01.2013 г. механизмът на приспадане на надвнесен корпоративен данък е променен.)