30. Съдебна практика

2024 г.

 

Обзор на актуална съдебна практика по Закона за корпоративното подоходно облагане – І част (м. септември - декември 2023 г.)

 

Обзор на актуална съдебна практика по Закона за корпоративното подоходно облагане – ІІ част (м. септември - декември 2023 г.) (продължение)

 

Обзор на актуална съдебна практика по Закона за корпоративното подоходно облагане – ІІІ част (м. септември - декември 2023 г.) (продължение)

 

Обзор на актуална съдебната практика по Закона за корпоративното подоходно облагане – І част (м. януари - м. април 2024 г.)

 

2023 г.

 

Обзор на актуална съдебната практика по Закона за корпоративното подоходно облагане за 2022 г. – трета част

 

Съдебна практика при определяне стойността на дружествени дялове при прекратяване членствено правоотношение в дружество с ограничена отговорност

 

Обзор на актуална съдебната практика по Закона за корпоративното подоходно облагане (м. януари - м. април 2023 г.)

 

Обзор на актуална съдебната практика по Закона за корпоративното подоходно облагане (м. януари - м. април 2023 г.) (продължение)

 

Обзор на актуална съдебната практика по Закона за корпоративното подоходно облагане – І част (м. май - м. август 2023 г.)

 

Обзор на актуална съдебна практика по Закона за корпоративното подоходно облагане – ІІ част (м. май - м. август 2023 г.)

 

Обзор на актуална съдебна практика по Закона за корпоративното подоходно облагане – ІІІ част (м. май - м. август 2023 г.)

 

2022 г.

 

Преобразуване на счетоводния финансов резултат по реда на ЗКПО със счетоводни разходи и приходи, формирани във връзка с прилагане на ЗДДС (практика на НАП и ВАС)

 

Обзор на актуална съдебната практика по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) за 2022 г. – първа част

 

Обзор на актуална съдебната практика по Закона за корпоративното подоходно облагане за 2022 г. – втора част

 

2021 г.


Съдебна и административна практика във връзка с прилагане на ЗКПО при брак и липси на активи

Решение на СЕС относно преюдициално запитване дали правото на съюза допуска данък при източника върху фиктивна лихва при безлихвен заем при вътрешногрупови сделки 

 

Обзор на актуална съдебна практика по Закона за корпоративното подоходно облагане

 

Обзор на актуална съдебна практика по Закона за корпоративното подоходно облагане (продължение)

 

2020 г.


Пазарна лихва при заеми между свързани лица - практика на НАП, ВАС и насоки на ОИСР

Обзор на актуална съдебна практика по Закона за корпоративното подоходно облагане

Обзор на актуална съдебна практика по Закона за корпоративното подоходно облагане (продължение)

 

2019 г.


Обзор на актуална съдебна практика по  ЗКПО

Обзор на актуална съдебна практика по ЗКПО (продължение)

 

Съдебна практика по чл. 267 от ЗКПО


2016 г.


Съдебна практика на ВАС, свързана с прилагане на ЗКПО

 

2015 г.


Обзор на актуална практика на ВАС, свързана с прилагане на ЗКПО

Съдебна практика относно третиране допълнителна парична вноска по чл. 134 от ТЗ

 

2014 г.


Обзор на практика на ВАС, свързана с прилагане на ЗКПО

Обзор на практика на ВАС, свързана с прилагане на ЗКПО (продължение)

 
Съдебна практика относно третиране на допълнителната парична вноска по чл. 134 от Търговския закон


2013 г.


Съдебна практика относно третиране на договорите за предоставяне на персонал за целите на ЗКПО и ЗДДФЛ

 

Съдебна практика относно определяне пазарния лихвен процент за целите на ЗКПО

Съдебна практика относно определяне на пазарните цени при сделки между свързани лица

 

2012 г.


Съдебна практика относно дължимост на данък при източника, когато доказателствата за прилагане на СИДДО не са представени към момента на ревизията 


Данъчна и съдебна практика относно разграничаване на договора за цесия и факторинг


Съдебна практика при определяне на стойността на дял при прекратяване на членство в ООД
   
2011 г.


Съдебна практика при третиране по реда на ЗКПО на безлихвен заем и временна финансова помощ, отпуснати от българско дружество

Съдебна практика при третиране на изплащани суми на работници и служители на дружество като служебни аванси