16.02. Справката по чл. 73, ал. 6

2023 г.

 

Актуални моменти при предоставяне на информация в НАП със справките по чл. 73 от ЗДДФЛ за 2022 г.

 

КТ. КСО. ЗДДФЛ. Относно понятията „добросъвестно“ и „технически грешки“ при изплатено в повече недължимо трудово възнаграждение и дължимост на осигуровки и данък

 

ЗДДФЛ. Относно подаване на информация за изплатените средства за пътуване и престой при командироване от бюджетно предприятие по европейски проекти

 

ЗДДФЛ. Относно дохода, посочван във формуляра на немската данъчна администрация Bescheinigum

 

ЗДДФЛ. Относно посочване от основния работодател в Справката по чл. 73, ал. 6 на необлагаеми доходи по втори ТД

 

ЗДДФЛ. Относно корекция на Справката по чл. 73, ал. 6 при начисляване на допълнително възнаграждение, отнасящо се за предходната година

 

ЗДДФЛ. Относно посочване на изплатените командировъчни пари в служебната бележка по чл. 45, ал. 1

 

ЗДДФЛ. Относно деклариране по чл. 73, ал. 6 на доход на съдружник за личен труд през м. декември, изплащан през м. януари   

 

2022 г.

 

КТ. КСО. ЗДДФЛ. Относно работа от разстояние с работно място в чужбина

 

ЗДДФЛ. Румънски граждани, работещи по ТД в България и Румъния

 

ЗДДФЛ. Относно различията в информацията в Справката по чл. 73, ал. 6 и Декларация обр. 1

 

КСО. ЗДДФЛ.  Осъществяване на дейност по служебно и трудово правоотношение в рамките на един месец

 

2021 г.

 

Относно облагане на доходи на починал служител, изплатен на наследниците след датата на смъртта

 

Продължаване на дейност на ЕООД при починал собственик

 

Подаване на информация за изплатените през 2020 г. облагаеми доходи по трудови правоотношения

ЗДДФЛ. Попълване на Справката по чл. 73, ал. 6 при ползвано данъчно облекчение за намалена работоспособност по чл. 18, ал. 2

 

2020 г.


Предоставяни документи, справки и декларации от предприятия - платци на доходи на физически лица съгласно ЗДДФЛ

Важни въпроси и отговори във връзка с попълване на информацията в Справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за 2019 г.

Особености при попълване на информация за изплатени доходи по трудови правоотношения от източник в чужбина в Справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ

Числови примери за попълване на Справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ

Числови примери за попълване на Справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ

 

2019 г.


Предоставяне на информация в НАП за доходи на физически лица за 2019 г.