16.01. Справката по чл. 73, ал. 1

2023 г.

 

Актуални моменти при предоставяне на информация в НАП със справките по чл. 73 от ЗДДФЛ за 2022 г.

 

ЗДДФЛ. ГПК. Относно включване на доход на особен представител в справката по чл. 73, ал. 1

 

ЗДДФЛ. Относно третиране изпълнението на парично задължение от длъжника чрез прехвърляне на недвижим имот на кредитора

 

2022 г.

 

ЗДДФЛ. Относно задължение за деклариране в Справката по чл. 73, ал. 1 на предоставен аванс по предварителен договор за продажба на МПС

 

ЗДДФЛ. Относно деклариране в Справката по чл. 73, ал. 1 на доходи от организатор на онлайн хазартни игри

 

ЗДДФЛ. Деклариране възнаграждение на адвокат на основание чл. 38, ал. 2 във вр. с чл. 38, ал. 1 от ЗА

 

ЗДДФЛ. Заплатен аванс за маркетингова услуга, като окончателното изпълнение е следваща година

 

ЗДДФЛ. Необлагаемите доходите по чл. 38, ал. 9 и Справката по чл. 73, ал. 1

 

2021 г.


Подаване на информация за изплатените през 2020 г. доходи на физически лица със справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ

Деклариране на скритото разпределение на липсващата каса в полза на физически лица 

ЗДДФЛ. КСО. Възстановяване на внесен авансов данък и задължителни осигуровки при възстановяване на получените суми

2020 г.

 

Новите моменти при предоставяне на информация за изплатени доходи на физически лица през 2019 г.

Предоставяни документи, справки и декларации от предприятия - платци на доходи на физически лица съгласно ЗДДФЛ

ЗДДФЛ. Доходи на чуждестранни физически лица от продажба на вещи втора употреба

Особености при извършване на корекции в справките по чл. 73 от ЗДДФЛ до 30.09.2020 г.

ЗДДФЛ. Пропуснато лице по граждански договор в Справката по чл. 73, ал. 1   

Облагане на доходи на чуждестранни физичeски лица от отдаване под наем на недвижимо имущество в България

 

2019 г.


Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за 2018 г. Общи постановки - задължени лица, посочвани доходи

Доходи, които не следва да се посочват в Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ

Доходи, подлежащи на деклариране в Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ

ЗДДФЛ. Деклариране на непарични доходи на физически лица от учредяване на право на строеж по чл. 73, ал. 1

 

2018 г.


Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за 2017 г. Общи постановки - задължени лица, посочвани доходи

Доходи, които не следва да се посочват в Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ

Доходи, подлежащи на деклариране в Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ

 

2017 г.


Попълване на Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за доходи, изплатени през 2016 г.

 

ЗДДФЛ. Изплащане на дял на наследници на починал съдружник
 

2016 г.


ЗДДФЛ. Относно деклариране на скрито разпределение на печалбата в Справката по чл. 73, ал. 1

Попълване на Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за доходи, изплатени през 2015 г.

ЗДДФЛ. Относно Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ

 

2015 г.


Попълване на Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за доходи, изплатени през 2014 г.
 

2014 г.


Попълване на Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ за доходи, изплатени през 2013 г.

ЗДДФЛ. Обявяване по чл. 73 от ЗДДФЛ на удръжки от възнаграждение на персонала в полза на ЧСИ

ЗДДФЛ. Третиране на изплатен дял на наследници на починал съдружник - чужд гражданин
 

2013 г.


Попълване на Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ за доходи, изплатени през 2012 г.

2012 г.


Най - често задавани въпроси относно попълване на Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ
 

2011 г.


ЗДДФЛ. Деклариране в Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ на съдружник, полагащи личен труд в дружеството като самоосигуряващо се лице


На какво да се обърне внимание при попълване на Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ за 2010 г.?

 

2010 г.


Най – често задаваните въпроси по Справката по чл. 73  от ЗДДФЛ за изплатени доходи през 2009 г.