14. Годишна данъчна декларация - ГДД по чл. 50, ал. 1 (чл. 50 - 53)

2024 г.

 

Новите моменти и особености при попълване и подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2023 г.

 

2023 г.

 

Новите моменти и особености при попълване и подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г.

 

ЗДДФЛ. Относно подаване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ след ревизия по чл. 122 от ДОПК

 

ДОПК. Подаване на декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за недекларирани доходи по време на проверка

 

Въпроси от общ характер относно попълване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ

 

Въпроси във връзка с Приложение № 1

 

Въпроси във връзка с Приложение № 3

 

Въпроси във връзка с Приложение № 4

 

Въпроси във връзка с Приложение № 5

 

Въпроси във връзка с Приложение № 6

 

Въпроси във връзка с Приложение № 8

 

Въпроси във връзка с Приложение № 10

 

Въпроси във връзка с Приложение № 13

 

Попълване на Приложение № 2 от ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г. (ред по ред) с примери 

 

2022 г.

 

Нови моменти и особености при попълване и подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г.

 

ЗДДФЛ. Попълване на Приложение № 10 при ползване на данъчно облекчение за дете и дете с увреждане

 

ЗДДФЛ. Ползване на отстъпка от данъка за довнасяне при доходи от продажби чрез интернет и наем


ЗДДФЛ. Подаване ГДД по чл. 50 на починало лице и ползване на данъчно облекчение за намалена работоспособност

 

ЗДДФЛ. Относно деклариране по чл. 50, ал. 1, т. 5 на облигационен заем на АД във Великобритания и облагане на лихвите

 

КСО. ЗДДФЛ. Български гражданин, работещ в България по граждански договор за швейцарско дружество

 

ЗДДС. ЗКПО. ЗДДФЛ.  ДОПК. Задължения на счетоводна фирма при починал собственик на ЕТ и ЕООД и отказ от наследство

 

2021 г.


Новите моменти при попълване и подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г.

 

ЗДДФЛ. Деклариране на дялове в чуждестранни колективни инвестиционни схеми в Приложение № 8

ЗДДФЛ. Парична награда с източник чужбина

СИДДО. Доходи от трудово правоотношение с работодател в Дубай

Особености при попълване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г. чрез автоматичния режим

2020 г.


Нови моменти и особености при попълване и подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г.

Подаване ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ и ползване на отстъпка от ЕТ, който има и други доходи

Новата процедура за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г.

     

ЗДДФЛ. Подаване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ от пенсионер по ГД        

2019 г.


Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. Нови моменти и особености при нейното попълване

СИДДО. ЗДДФЛ. Деклариране на доходи на български гражданин от ТД, придобити в България и Великобритания

СИДДО. ЗДДФЛ. Деклариране в България на доход от трудово правоотношение във Великобритания

СИДДО. ЗДДФЛ. Попълване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ при доход от трудов договор с източник Русия


СИДДО. ЗДДФЛ. Деклариране на доход от наем на недвижим имот в Австрия под облагаемия минимум

ЗДДФЛ. СИДДО. Деклариране на доходи на моряк от ТД с компания от Кипър

ЗДДФЛ. КСО. Необложени от застрахователя, изплатени суми по застраховки “Живот“, за които е ползвано данъчно облекчение

ЗДДФЛ. Подаване на коригираща декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ

2018 г.


Новите моменти в годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2017 г.

ЗДДФЛ. Деклариране на доходи на пенсионер-земеделски производител

ЗДДФЛ. Доходът от наем от недвижим имот в Италия

ЗДДФЛ. Деклариране на доход от студентска на бригада в САЩ

ЗДДФЛ. Деклариране на дарение в ГДД по чл. 50

ЗДДФЛ. Третиране при върната субсидия от земеделски стопанин

 

2017 г.


ЗДДФЛ. Относно подаване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ на български гражданин, облаган текущо като чуждестранно лице

Относно задължения на наследници на починало лице - собственик на ЕТ на патент

Коригиране на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.
Нова възможност за допълнителна еднократна корекция до 30 септември


2015 г.


ЗДДФЛ. Относно начислена лихва по дължим заем и попълване на Приложение № 11 на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ

 

2014 г.


Деклариране в ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ на случаи,  които не са свързани с определяне на данъчно задължение,  а са единствено с информационен характер (От 01.01.2017 г. има промени в деклариране на данъчното задължение за доходи  с изоточник чужбина, облагани с окончателен данък.)

 

ЗДДФЛ. Задължение за подаване на декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за чуждестранни физически лица

 

ЗДДФЛ. Задължение за деклариране в ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ на заем, обезпечен със застраховка „Живот“

Деклариране в Приложение № 2 от ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. на прогнозираните авансовите вноски, дължими за 2013 г., с цел определяне на лихвата по чл. 89 от ЗКПО (От 01.01.2021 г. прогнозните авансови вноски се декларират в отделна декларация.)


Попълване на новата Справка № 7 от Приложение № 2 от ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. (Материалът вече не е актуален, тъй като взаимоотношенията със свързани лица от 01.01.2015 г. се декларират съобразно нови правила в Част VІ – Деклариране на взаимоотношения със свързани лица на Приложение № 2.)

 

2013 г. 

 

Данъчно третиране на лихвите по банкови сметки с източник извън България 
(Описаният режим е променен от 01.01.2015 г.)


ЗДДФЛ. Право на ползване на годишна отстъпка от 5 на сто върху данъка за довнасяне при доходи от наем  (Срокът за ползване на отстъпката е удължен до 31.03.)


2012 г.


ЗДДФЛ. Задължение за подаване на годишна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ от съдружник в ООД

Случаи, при които подаването на декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2011 г. е задължително, независимо, че лицето според чл. 52, ал. 1 от ЗДДФЛ е освободено от подаването й (От 01.01.2017 г.  дължимият данък върху  доходите с източник чужбина, облагани с окончателен данък, също подлежи на деклариране в ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ.)


Данъчна практика относно данъчно третиране на парично дарение от родителите по смисъла на ЗДДФЛ, ЗМДТ и ЗДДС

2011 г.


ЗДДФЛ. Деклариране в декларацията по чл. 50 от ЗДДФЛ на заем, прехвърлен чрез договор за цесия

Попълване на Приложение № 1 от ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ от съдружник/собственик в ООД/ЕООД - самоосигуряващо се лице, полагащ личен труд в дружеството срещу възнаграждение

 

ЗДДФЛ. Задължение за подаване на годишна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ

ЗДДФЛ. Подаване на годишна декларация по чл. 50, ал. 1 от ЗДДФЛ от наследници на физическо лице  (От 01.01.2017 г. е налице промяна.)